مهارت های بدو خدمت معلمان

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -اهداف آموزشی
3 -هدف نویسی
4 -سازماندهی محتوای آموزشی
5 -انتخاب روش و فنون تدریس
6 -تولید یا انتخاب مواد کمک آموزشی
7 -رویکرد بسته محوری و مواد کمک آموزشی
8 -سنجش آموخته های دانش آموزان
9 -بایدها و نبایدهای طرح درس
10 -منابع
11 -پرسش های اساسی
12 -نقشه مفهومی
13 -معیار سنجش آغازین کیفی
14 -رویکردها
15 -روش سنجش پیش آموخته های دانش آموزان
16 -ایزارهای سنجش آغازین
17 -منابع
آزمون از محتواهای بخش اول
18 -تدریس چیست؟
19 -یاددهی و یادگیری
20 -پیرامون تدریس
21 -آثار تدریس
22 -تکنولوژی تسلط مغزی
23 -یاددهی و یادگیری در حیطه عاطفی
24 -نظریه های نوین و قدیم
25 -انواع روش تدریس
26 -روش تدریس بیان فکر و پیش سازمان دهنده ها
27 -روش تدریس خلاقیت و مبتنی بر مغز
28 -روش تدریس تفکر انتقادی و کشف مفاهیم
29 -روش تدریس بارش فکری و بدیعه پردازی
30 -روش تدریس ساخت گرایی
31 -روش تدریس فراشناخت
32 -منابع
آزمون از محتواهای بخش دوم
33 -رویکردهای یادگیری (آموزش و سنجش)
34 -مفهوم و اصول سنجش در رویکرد یادگیری سازنده گرایی
35 -سنجش برای یادگیری (مفاهیم و کاربردها)
36 -هدف های یادگیری
37 -طراحی روش های سنجش و اعتبارسنجی
38 -منابع
39 -باز اندیشی در ارزشیابی
40 -هدف و تعریف ارزشیابی
41 -انواع روش های ارزشیابی (خودارزیابی)
42 -گفتگو و مشاوره/کارپوشه
43 -نقشه مفهومی/پرسش شفاهی
44 -مشاهده/آزمون
45 -دیدگاه جدید ارزشیابی
46 -فرایند ارزشیابی کیفی توصیفی
47 -گزارش اطلاعات ارزشیابی
48 -سوالات اساسی ارزشیابی
49 -چگونگی ارزشیابی
50 -اشتراک نتایج ارزشیابی
51 -منابع
آزمون از محتواهای بخش سوم
52 -تعریف هوش
53 -تعریف هوش های چندگانه
54 -حقایقی درباره هوش های چندگانه
55 -هوش های چندگانه به چه کار می ایند؟
56 -منابع
57 -مغز و یادگیری
58 -هوش
59 -هوش های چندگانه
60 -هوش هیجانی
61 -تفکر
62 -تبیین یادگیری
63 -راهبردهای یادگیری
64 -انگیزش و یادگیری
65 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش چهارم
آزمون نهایی
مهارت های بدو خدمت معلمان
91402409
54 ساعت
37800 تومان
مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

محرم آقازاده

پروفایل

ایرج خوش خلق

پروفایل

عظیم محبی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
حق التدریس (9200)
دوره های مرتبط
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی