روش های مطالعه و یادگیری

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -لایه ها و موضوعات مشاوره
3 -اهمیت نقش مشاوره
4 -روش های مطالعه PQ6R (پیش مطالعه)
5 -روش های مطالعه PQ6R (سوال گذاری)
6 -روش های مطالعه PQ6R (خواندن - ثبت کردن)
7 -روش های مطالعه PQ6R (تفکر عمیق)
8 -روش های مطالعه PQ6R (اصلاح و بازنگری)
9 -روش های مطالعه PQ6R (بازگو نمودن)
10 -روش های مطالعه PQ6R (مرور و تکرار)
11 -محتوای توصیفی را چگونه بخوانیم؟
12 -محتوای استفهامی را چگونه بخوانیم؟
13 -محتوای کاربردی تحلیلی را چگونه بخوانیم؟
14 -الگوریتم تشخیص(زمان کافی)
15 -الگوریتم تشخیص(کیفیت مطالعه)
16 -الگوریتم تشخیص(تمرینات مناسب)
17 -الگوریتم تشخیص(کیفیت تمرینات - مرور تکرار)
18 -الگوریتم تشخیص(ارزیابی مناسب - تحلیل آزمون - تمرکز روی مطالعه و تعادل آن با تمرینات)
آزمون از محتواهای بخش اول
19 -مهارت یادداشت برداری
20 -مهارت تست زنی
21 -مقایسه تست های آموزشی و سنجشی (1)
22 -مقایسه تست های آموزشی و سنجشی (2)
23 -روش پیشنهادی تست زنی
24 -طبقه بندی خطاهای آزمون
25 -خطاهای آزمون ( آشفتگی ذهنی)
26 -خطاهای آزمون ( کمبود معلومات)
27 -خطاهای آزمون ( بی دقتی)
28 -خطاهای آزمون ( فراموشی - کمبود وقت)
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
روش های مطالعه و یادگیری
91401412
12 ساعت
14400 تومان
مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

سید احمد میربلند

پروفایل

نادر شکوری

پروفایل

امیرحسین جعفرقلی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه (124)
كاردان امورفوق برنامه (125)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی (131)
كاردان برنامه ریزی امورتربیتی (132)
مسئول امورآموزشی (1167)
كارشناس امور پژوهشی (1168)
كاردان امورآموزشی (1169)
كاردان امورپژوهشی (1170)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی (1171)
كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی (1172)
كارشناس امور آموزشی (194)
مربی امورآموزشی (169)
آموزگاری (101)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی (104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه (105)
مربی امورتربیتی (107)
حق التدریس بگیر (9200)
دوره های مرتبط
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه سوم ابتدایی
91100420
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه سوم ابتدایی
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
91000503
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی